Østerdalsporten, Elverum

Østerdalsporten AS eier et område vest for Elverum sentrum på ca. 300 daa. ferdig regulert til næringsformål.

Området ligger meget godt lokalisert i forhold til den nye RV3/25 som har byggestart våren 2018, med ferdigstillelse i 2020.

Eiendommen er under regulering for å kunne oppnå en optimal utvikling for Elverum kommune. Østerdalsporten AS eies med 54% av Rimfeldt-konsernet.